مرور برچسب

بخشی از گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه

کارگاه ترجمه فرانسه(۱): جوانی واژه ای بیش نیست!

بخشی از گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه که نخستین بار در کتاب « جوانان و نخستین فرصت شغلی » پاریس، انجمن آژ، 1978، صص. 520-530 به چاپ رسید و سپس در کتاب بوردیو با عنوان «مسائل جامعه شناسی» ، پاریس ، انتشارات مینویی، 1984(1992) صص.…