مرور برچسب

بحران مالی جهانی

توهم بازگشت ناپذیری: هیتلر در قدرت

روز 30 ژانویه، در تاریخ اروپا و تاریخ جهانی روزی به یاد ماندنی است.در این روز و در سال 1933 بود که پس از انتخاباتی دموکراتیک، هیندنبورگ، حزب «سوسیالیست ملی» (نازی) را رسما در قدرت قرارداد. هیتلر با انتخاباتی دموکراتیک در کشوری به قدرت رسید…