مرور برچسب

بحران در جهان

کافکا و نفت

این نوشته دو بخش دارد: یک بخش جدی و یک بخش غیر جدی، با بخش اول شروع کنیم: 1- بخش جدی شامل یک موقعیت است: بحران در جهان به حدی رسیده که مجله اکونومیست، روی جلد آخرین شماره خود (18 اکتبر 2008)، را به تصویر پلنگ تیر خورده و سوراخ سوراخ شده…