مرور برچسب

بحران اجتماعی

بحران ِ ما یا بحران هنر ِ ما؟ گفتگو با ناصر فکوهی

جواد سنجانی جامعه ای که بحران زده و بحران زا باشد، بدون شک در همه عرصه های خود چنین است . ولی میزان ضربه و میزان آسیب البته در همه جا به یک اندازه نیست. در زمینه هنر ما در حال حاضر به شدت ضربه خورده و آسیب زده و آسیب زا هستیم. این وضعیت…

سرمایه داری: بحران اجتماعی یا اقتصادی

بحث خود را با تاکید بر نکته‌ای اساسی شروع کنیم:* لزوم پرهیز از نوعی تفکر خودمدارانه و خود محوربینانه نسبت به مسایلی که در جهان امروز می‌گذرد، و توجه به این امر که ما امروز بیش از هر زمان دیگری در جهانی زندگی می‌کنیم که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی…