مرور برچسب

بحران اجتماعی یا اقتصادی

متن سخنرانی ناصر فکوهی در همایش کاپیتالیسم: بحران اجتماعی یا اقتصادی.

بحث خود را با تاکید بر نکته ای اساسی شروع کنیم: لزوم پرهیز از نوعی تفکر خودمدارانه و خود محوربینانه نسبت به مسائلی که در جهان امروز می گذرد، و توجه به این امر که ما امروز بیش از هر زمان دیگری در جهانی زندگی می کنیم که عناصر تشکیل دهنده آن…