مرور برچسب

بازار زبان شناختی

واژه نامه بوردیو(۲۷): بازار زبان شناختی

ترجمه ناصر فکوهی بازار زبان شناختی (سود تمایز، مهارت مشروع، سرمایه زبان شناختی، موقعیت - فضایی- اجتماعی) « شکل گیری یک بازار زبان شناختی، شرایط رقابتی عینی ای را به وجود می آورد که درون آن و از خلال آن، رقابتی مشروع می تواند در قالب…