مرور برچسب

بارت

پاره های هنر(۴۲)، بارت: نوشتار و انقلاب

هنرورزی در سبک سازی به گونه ای خرده-نوشتار دامن زده است که از فلوبر ریشه گرفته، اما خود را با رویکردهای مکتب طبیعت گرا پیوند زده است. این، نوشتاری است چون نوشته های موپاسان، زولا و دوده که می توان آن را نوشتار واقع گرا نامید: ترکیبی از…

بارت به مثابه پرتقال تامسون، فوکو به مثابه انار ساوه!

وقتی پای صحبت برخی از ناشران می نشینیم، به خصوص وقتی با ناشرانی سروکار داریم که باور دارند موی خود را در چاپخانه ها سفید کرده اند، وقتی با آنها درباره لزوم داشتن چشم انداز ها و سیاست هایی در ترجمه و تالیف صحبت می کنیم و نیاز به آنکه اندکی…