مرور برچسب

اینگمار برگمان

اینگمار برگمان: جادوی تصاویر و پیچاپیچ روح انسانی

فیلمساز (1918-2007) درگذشت برگمان نه فقط سوئد را از یکی از نمادهای بین المللی و بی شک مشهور ترین چهره خود محروم کرد، بلکه ضربه ای بود به فرهنگ جهانی به طور عام و فرهنگ سینمای جهان به طور خاص، آن هم در شرایطی که فیلم های آمریکایی، از…