مرور برچسب

انسان معترض

درباره اعتراض: گفتگو با روزنامه اعتماد

با توجه به اینکه اعتراض ها همیشه در طول تاریخ بشر و به اشکال مختلف وجود داشته و نقش ویژه ای نیز در رشد جامعه بشری داشته اند، قبل از اینکه به مسائل روز و اعتراض در جوامع مدرن بپردازیم می خواهم وارد تبار شناسی اعتراض شویم تا به سیر تحول انسان…