مرور برچسب

انسان شناس و فیلسوف

پیر سانسو

انسان شناس و فیلسوف 1928-2005 «گمان می کنم زندگی ، دستکم برای من، یک شانس بوده است، شانسی که بار دیگری به من داده نخواهد شد: می گویم یک شانس نه به آن دلیل که زندگی برای ما با ارمغان های بسیار همراه باشد و یا در کفه ترازوی آرمانی، جمع…