مرور برچسب

انسان شناس فرانسوی

پیر کلاستر

ترجمه ناصر فکوهی (Pierre Clastres) پیر کلاستر انسان شناس فرانسوی در سال 1934 به دنیا آمد و در سال 1977 در یک تصادف کشته شد. کلاستر از فلسفه به انسان شناسی کشیده شد و در این راه آلفرد مترو (Alfred Metraux) و کلود لوی استروس بر او تاثیر…

کلود مایاسو

امانوئل تره برگردان ناصر فکوهی انسان شناس فرانسوی ( 1925-2005) کلود ما را ترک کرد و همراه خود دورانی خاص از انسان شناسی را برد. بسیاری از انسان شناسان نسل من بر این امر توافق دارند که کلود مایاسو با مرگ خود بخشی از زندگی ما را نیز از…