مرور برچسب

انسان شناسی هنر

درباره انسان‌شناسی هنر: گفتگو با ناصر فکوهی

منیره پنج تنی درهم تنیدگی شاخه های دانش بشری یکی از ویژگی های عصر ماست. امروز شاید دیگر کسی نتواند به سادگی بگوید من فلسفه می خوانم و از مسائل دیگر شاخه های علوم انسانی مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی، روان شناسی، انسان شناسی و علوم شناختی…