مرور برچسب

انسان شناسی فاجعه

انسان شناسی فاجعه

تصویر: زلزله آدربایجان غربی 1391 فهرست زلزله ها و مصایب «طبیعی» در ایران دائما طولانی تر می شود اما این امر با توجه به موقعیتی شناخته شده از جغرافیا و اقلیم این کشور چندان «غیر طبیعی» نمی آید. آنچه اما غیر طبیعی یا بهتر بگوئیم خارج از…