مرور برچسب

انسان شناسی حقوقی

گزارش: انسان شناسی حقوقی

علیرضا محسنی مطلق بخشی از سخنرانی ناصر فکوهی در نشست انسان شناسی حقوقی که به وسیله انسان شناسی و فرهنگ و انجمن علمی دانشجویان انسان شناسی در اسفند 1391 در دانشگده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. انسان شناسی در میان رشته های علوم…