مرور برچسب

انسان بودگی

اندیشه های تصویری(۹): انسان بودگی

ناصر فکوهی / طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی گاو وحشی در چینی فروشی انسان بودگی را باید پیش و بیش از هر چیز حاصل بیرون راندن بزرگترین بخش و تنوع حیات از دایره زندگی دانست، مرگ دوستی (necrophily) به همین دلیل، بدل به شرط اساسی زیست دوستی…