مرور برچسب

انسان ایرانی

«انسان ایرانی»؟ کدام «انسان ایرانی»؟ گفتگو با ناصر فکوهی

مجمد جواد صابری سخن گفتن از «انسان ایرانی» نوعی زیباسازی (eugenisation) در معنای بوردیویی و روی مدلی است که از جمله میرچیا الیاده از «انسان مذهبی» (homo religiousus) سخن می گفت. در الگویی که الیاده به کار می برد که خود از باستان شناسی و…

شهر و انسان ایرانی

در کمتر از نیم قرن پیش، هنوز تعداد محدودی از مردم جهان (زیر 30 درصد) در شهرها زندگی می کردند. در کشور خود ما جمعیت شهرهای بزرگی چون تهران ، تبریز،اصفهان، مشهد و شیراز، در سال 1312(1933) به ترتیب 540 هزار، 213 هزار، 204 هزار، 176 هزار و 129…