مرور برچسب

انسان‌شناسی فضای خانگی

بررسی انسان‌شناختی تنوع فضایی مطلوب

بررسی انسان‌شناختی تنوع فضایی مطلوب از منظر ساکنان خانه‌های شهری تهران، البرز و قزوین ناصر فکوهی ـ زهرا غزنویان انسان‌شناسی فضای خانگی یکی از حوزه‌های جدید انسان‌شناسی فرهنگی است که توجه خود را به خانه‌های عموم مردم و ارتباط آنها با…