مرور برچسب

انسان‌شناسی، اندیشمندان، نظریه و کنش

انسان‌شناسی، اندیشمندان، نظریه و کنش

انسان‌شناسی، اندیشمندان، نظریه و کنش تقلیل گرایی و سطحی‌نگری و ساختن و پرداختن کلیشه‌های فکری و اندیشه‌های حاضر و آماده‌ای که در قالب‌هایی از پیش تعریف شده و بر اساس اصول غیرقابل انکار و تجربه شده و مورد اجماع انجام می‌گیرند، دردی را از…