مرور برچسب

اندیشه روسویی

«آینده درخشان بشریت» کجاست؟

انفعال و سردرگمی، نومیدی و نداشتن چشم انداز نسبت به آینده خود و به ویژه فرزندان خویش، بی تمایلی به تشکیل خانواده یعنی تشکیل واحدی برای بازتولید اجتماعی، تنش و تعرض نسبت به خود و به دیگران، بالا گرفتن نفرت های نژادی، قومی و محلی گرایی و…