مرور برچسب

اندیشة اجتماعی پیر بوردیو

گزارش نشست: جامعه‌شناس رزمی‌کار ده سال بعد از مرگش

سارا شریعتی، ناصر فکوهی و محمد یمنی در اسفند ماه 1390، انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشستی را به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت…

پیر بوردیو : پرسمان دانش و روشنفکری

میان چهره‌های روشنفکرانه و دانشگاهی فرانسه در قرن بیستم، پیر بوردیو بدون شک بیشترین نفوذ فکری را لااقل در حوزة علوم اجتماعی داشته است و از این لحاظ شاید بتوان او را تنها با کلود لوی استروس مقایسه کرد، البته با این تفاوت اساسی که نفوذ لوی…