مرور برچسب

انحطاط فرهنگی

پرسش از فرهنگ (۶۳): «انحطاط فرهنگی» چیست؟

تصویر: گوبلز، وزیر تبلیغات دولت فاشیستی هیتلر مفهوم و واژه «انحطاط فرهنگی»، همچون بسیاری دیگر از واژگان مفهومی در زبان فارسی جدید به کار می روند، بدون آنکه نه چندان نیازی به شناخت تبارشناسی و ریشه های آنها احساس شود و نه حتی لزومی به…