مرور برچسب

انحراف هویتی

دشمنان خود را غیر انسانی نکنیم!

تزوتان تودوروف برگردان ناصر فکوهی تصویر: تودوروف وقتی در کودکی و نوجوانی در بلغارستان (کشوری که آن موقع در «اردوگاه کمونیستی» قرار داشت) زندگی می‌کردم و یک رژیم توتالیتر خود را به تحمیل می کرد، واژه «دشمنان» یکی از ضروری‌ترین و رایج…

هویت‌‌های پنهان و انحراف هویتی؛ آسیب بزرگ محیط‌های الکترونیکی:گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا حاج محمدی دکتر ناصر فکوهی؛ چهره‌ای شناخته شده درمیان جامعه‌شناسان امروز ایران است که نظریه‌های او در حوزه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و فرهنگ؛ نه در حوزه دانشگاه بلکه در حوزه آثار مکتوب و حتی رسانه؛ جایگاه و اعتبار ویژه‌ای داشته و…