مرور برچسب

انجمن های مدنی الکترونیک

انجمن های مدنی الکترونیک

تحول نظام های سیاسی در چند دهه اخیر گویای آن است نظام های سیاسی مبتنی بر «دولت ملی» هر چه بیش از پیش دچار بحران های گسترده مشروعیت شده اند. این بحران ها عمدتا ناشی از آن است که پروژه محوری این دولت ها یعنی ایجاد «رفاه اجتماعی» برای تمام…