مرور برچسب

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

دیدار به قیامت!

تصویر: سارکوزی و برلوسکونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، درس ها و پی آمدهای زیادی به دنبال خود خواهد داشت، که در این یادداشت کوتاه تنها می توان به برخی از آنها اشاره کرد. فرانسه یکی از بزرگترین قدرت های جهان و بنیان گذار دولت ملی با…

در فضیلت درهم آمیختگی زنانه

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در سال 2007 به انجام خواهد رسید سوای مباحث سیاسی و کنش ها و واکنش هایی که خاص این حوزه است و بارها از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی آنها را تحلیل کرده ایم، یعنی سوای آنچه بوردیو در یک میدان خاص رقابت میان…