مرور برچسب

انباشت سرمایه فرهنگی

پرسش از فرهنگ(۲۹): آیا انباشت تجربه بیولوژیک را می توان نوعی انباشت سرمایه فرهنگی نیز به حساب آورد.

زیستن به مثابه فرهنگ تجربه بیولوژیک را باید شکل خاصی از رابطه انسان با جهان تلقی کرد که در آن کنشگر یا گروه اجتماعی از طریق دستگاه حسی خود (حس های پنج گانه)، از طریق سیستم بیولوژیک و از جمله سیستم شناختی خود (مغز) و در نهایت از طریق…