مرور برچسب

اقلیت دینی

اقلیت های دینی و هویت ملی در گفتگو با ناصر فکوهی

سمانه جعفرزاده ایران از لحاظ پیشینه تاریخی بسیار باستانی خود، در سطح فرهنگی و از جمله دینی، کشوری بسیار متکثر بوده است. با وجود این، برغم حفظ این تکثر در اغلب حوزه ها، مثلا سنت های محلی، زبان، قومیت و ... در زمینه دینی ما از دوره دوم…