مرور برچسب

اقتصاد بدون نفت

واکاوی نفت: رنـج اقتصـاد ایـران از سـه تـهدید در گفتگو با ناصر فکوهی

خداداد خادم از زمانی که نفت در ایران پدیدار شده دیدگاه‌های مختلفی در مورد رابطه آن با توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. برخی‌ها معتقدند که یک نعمت است و برخی‌ها معتقد به نقمت بودن آنند.در این زمینه و همچنین چگونگی ارتباط…