مرور برچسب

اقتصاد ایران

نولیبرالیسم نسخه ای برای اقتصاد ایران ندارد (گفتگوی روزنامه فرهیختگان با ناصر فکوهی)

1-نولیبرالیسم ایرانی چگونه پا گرفت و نتیجه عملی مدیریت آنها بر اقتصاد و فرهنگ تاکنون چه بوده است؟ ویژگی های نئولیبرال های ایرانی چیست؟ آنچه ما نولیبرالیسم مینامیم، پدیدهای جهانی است که نامهای گوناگونی برآن گذاشته شدهاست: از جمله «انقلاب…

واکاوی نفت: رنـج اقتصـاد ایـران از سـه تـهدید در گفتگو با ناصر فکوهی

خداداد خادم از زمانی که نفت در ایران پدیدار شده دیدگاه‌های مختلفی در مورد رابطه آن با توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. برخی‌ها معتقدند که یک نعمت است و برخی‌ها معتقد به نقمت بودن آنند.در این زمینه و همچنین چگونگی ارتباط…