مرور برچسب

اعتماد سیاسی

نفت عامل اصلی سیاست زدگی ایرانیان

هومن دوراندیش در گفتگو با ناصر فکوهی - فیلسوفان سیاسی قدیم انسان را حیوانی سیاسی می دانستند. آیا این تعریف هنوز هم در خصوص نسبت انسان و سیاست معتبر است؟ من فکر می کنم استناد به یونان باستان یا هر سیستم فرهنگی دیگری، بیشتر شکلی از زمان…