مرور برچسب

اعتدال سیاسی

اعتدال سیاسی چیست؟ :گفتگو با ناصر فکوهی

اصغر زارع کهنموئی زمانی که از اعتدال مثل هر مفهوم دیگری و به خصوص در حوزه فرهنگ سیاسی سخن می گوییم، همیشه باید آن را در بستر های زمانی و مکانی قرار دهیم و اینکه تلاش کنیم برای آن مشخصات و تعاریف جهانشمول و ابدی و ازلی بیابیم، بیهوده و…