مرور برچسب

اشاعه گرایی

مفاهیم و نظریه های انسان شناسی(۲): اشاعه گرایی

گروه نویسندگان اشاعه گرایی (diffusionism) همچون تطور گرایی از نظریه های کلاسیک انسان شناسی به حساب می آید که به ویژه در قرن نوزده تا ابتدای قرن بیستم اهمیت داشت و سپس به تدریج به کنار گذاشته شد و میراث خود را به گروهی دیگر از نظریات در…