مرور برچسب

اسطوره های دولت ملی

اسطوره «دولت ملی»، «ما» و «اعراب» مان

اسطوره های دولت ملی ( یا دولت ملت ها) (nation - state) از قدرتمندترین  اسطوره هایی هستند که انسانیت در طول حیات خود در  چارچوب های شناختی و زبان شناختی بر پا کرده است و این قدرت را باید حاصل توانایی های خارق العاده این اسطوره ها در درونی…