مرور برچسب

اسطوره تخیل شهری

پاره های هنر (۲۳)، دوسرتو: اسطوره تخیل شهری

برگردان ناصر فکوهی زبان تخیل تکثر می‌یابد، همه‌جا در شهرهای ما می‌پراکند و با مردم به گفتگو می‌نشیند. این زبان ما است؛ هوایی تصنعی که در آن نفس می‌کشیم، عنصری شهری که در آن زیسته‌ایم. اسطوره‌ها رو به فزونی دارند. این یک واقعیت است و…