مرور برچسب

اساطیر»

انتشار «انسان شناسی هنر: زیبایی، قدرت ، اساطیر»

گروه اخبار نشر ثالث اخیرا کتاب «انسان شناسی هنر» را به انتشار رسانده است. در زیر صفحات نخست کتاب شامل فهرست مطالب ، پیشگفتار و نخستین بخش کتاب را می خوانیم: فهرست پیش‌گفتار 13 بخش اول: انسان‌شناسی هنر: مبانی نظری و…