مرور برچسب

ادگار مورن

کنش و نظریه (۱۵): اندیشه پیچیده و آینده خانواده

ادگار موردن(Edgar Morin) در مجموعه نظریه پردازانی قرار می گیرد که در محیط های آکادمیک بین المللی به آن «اندیشه فرانسوی» (french thought) لقب داده اند، ترکیبی نه لزوما همگن از فیلسوفان و جامعه شناسان از فوکو و بارت و بوردیو گرفته تا لیوتار و…

کنش و نظریه (۵): دام های ساده اندیشی

یک عکس فوری و صد ساله از جهانی که در آن زندگی می کنیم: کشتاربزرگ جنگ های دهه 1870 که نیم قرن بعد در جنگ جهانی اول (1914-1918)، بیست سال پس از آن در جنگ جهانی دوم (1940-1945)، چهل سال بعد در جنگ های فروپاشی شوروی در قفقار و شرق اروپا و جنگ…