مرور برچسب

ادبیات و سیاست

پایه های نظری روابط زبان، ادبیات و سیاست (متن کامل)

متن کامل سخنرانی ناصر فکوهی در نخستین جلسه از نشست های ادبیات داستانی ایران پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه «ادبیات داستانی» نامیده می شود، اگر از محدوده تخصصی و درونگرا و در معنایی «صنفی» در این حوزه خارج شویم، همچون هر…