مرور برچسب

ادبیات شفاهی و مردمی

زیستن در خواب، خفتن در بیداری

ادبیات شفاهی و مردمی، همچون آثار فرهیختگان و شاعران و نویسندگان ما در حوزه زبان فارسی، از گذشته ای دور تا کنون از نوعی تلخی و رنج دیدگی آفرینندگان آنها از پدیده های ناپسند اخلاقی به ویژه از ریا و دروغ و نمک ناشناسی و بی آبرویی و تیشه بر…