مرور برچسب

احیای سرمایه اجتماعی

احیای سرمایه اجتماعی: گفتگو با ناصر فکوهی

سعيد اركان زاده يزدي دکتر ناصر فکوهی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. با او درباره سرمایه اجتماعی در ایران و احیای آن و عواملی که می تواند آن را در معرض خطر قرار دهد، گفت وگو کرده ایم. به گفته فکوهی، هرچند مردم به…