مرور برچسب

احترام به نیاکان

پرسش از فرهنگ (۷۷): چرا نیاکان خود را ستایش می کنیم؟

احترام به «نیاکان» پدیده ای است تقریبا جهانشمول که در اکثر قریب به اتفاق فرهنگ های مطالعه شده در قرن بیستم از فرهنگ های غیر اسکان یافته (عشایری، قبیله ای و غیره) و روستایی و شهری در کشورهای در حال توسعه گرفته تا فرهنگ های شهری بسیار…