مرور برچسب

ابداع های فناورانه

اس.ام.اس. و تخریب زمان

این ایده که نوآوری های فناورانه و علمی لزوما و یا تا حد زیادی وابسته و ناشی از نیازهای انسانی هستند و این نیاز ها به صورتی ”طبیعی“ در فرایند عمومی رشد و تحول انسانی و در خط سیری که انسان را از اشکال ”ابتدایی“ حیاتی وحشی به اشکال ”پیشرفته“…