مرور برچسب

ابتذال

«ابتذال» در گفتمان های امروزی

مصرف سیاسی - اجتماعی یک واژه ی مبهم: «ابتذال» در گفتمانهای امروزی مبتذل) در معني به معناي: چند بار استفاده شده - کهنه و دم دستي است. اما در داوري آثار هنري و فرهنگي و برخي پديده ها به عنوان بي ارزش و سطحي و فاقد ظرفيت تأمل به کار برده…

ریشه های نظری ِ ابتذال در گونه ای اندیشه ایرانی

در قرن نوزدهم دولت های ملی که از دل انقلاب های بورژوایی بیرون آمده بودند، تصمیم گرفتند «تاریخ»ی برای «ملت»های ابداع شده خود بسازند و مردمانی را که اغلب جز رابطه ای دورادور با یکدیگر نداشتند، از یک ریشه و تبار نشان دهند. این دولت ها، نیاز…