مرور برچسب

آموزش زبان های محلی

پرسش از فرهنگ(۴۰): آیا آموزش زبان های محلی مانعی برای پیشرفت فرهنگی افراد است؟

چالش زبان رابطه چالش بر انگیز میان زبان های محلی یا قومی از یک سو و زبان ملی از سوی دیگر تا پیش از وقوع انقلاب های ملی در اواخر قرن هجده و در قرن نوزده چندان مطرح نبود، هر چند که حتی پیش از این نیز دولت های سلطنتی مطلقه از جمله در فرانسه…