مرور برچسب

آموزش رسمی و غیررسمی

آسیب شناسی آموزش و پرورش در گفتگو با ناصر فکوهی

محمد نجفی اهداف آموزش و پرورش چیستند؟ گمان می کنم که منظور شما از آموزش و پرورش، نظام آموزش همگانی در قالب نظام مدارس ابتدایی و متوسطه باشد و من هم با همین مفهوم به پرسشتان پاسخ می‌دهم، اما ترجیح می‌دهم به جای آموزش و پرورش از اصطلاح…