مرور برچسب

آلن بدیو

نژادپرستی ِ روشنفکران

آلن بدیو ترجمه ناصر فکوهی تصویر: بدیو آلن بدیو، فیلسوف و نویسنده فرانسوی متولد 1937،در حال حاضر استاد فلسفه دانشسرای عالی فرانسه(اکول نورمال) است. این مقاله روز پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روزنامه لوموند منتشر شده…