مرور برچسب

آسیب شناسی پوشش در ایران

گزارش سخنرانی: هویت، کالبد و آسیب شناسی پوشش در ایران

حسن گوهر پور بحثی که در اینجا به صورت مختصر بیان می‌کنیم 3 حوزه مفهومی را در میان می‌گیرد؛ مسئله «هویت»، «کالبد» و «پوشش». ما ابتدا سعی می‌کنیم که هر کدام از این مسائل را تعریف کرده، سپس ارتباط بین آن‌ها را روشن کنیم. اولین بحث «هویت»…