مرور برچسب

آسیب شناسی مطالعه در ایران

درباره آسیب شناسی مطالعه در ایران

گذشته تضمینی برای آینده نیست: گفتگو با ناصر فکوهی هادی حسینی نژاد _ لطفا به عنوان مقدمه؛ کمی در مورد جایگاه و اهمیت نقش سرانه ی مطالعه مردم در رسیدن به یک جامعه ی متمدن که از مصادیق تفکر، فرهنگ و دانش برخوردار است، بگویید! سرانه…