مرور برچسب

آسیب شناسی فکری

آسیب شناسی فکری یک «مصیبت طبیعی»: گفتگو با ناصر فکوهی

فرشاد اسماعیلی زلزله؛ مساله ما، نه مساله طبیعت زلزله ای که در میانه ماه مرداد 1391 بخش بزرگی از پهنه آدربایجان در ایران را تخریب کرد و صدها تن از هم وطنان ما را نابود و هزاران تن بی خانمان و زحمی و مصدوم به جای گذاشت و پس لرزه های آن…