مرور برچسب

آزادی یا تعهد در بیان هنری

آزادی یا تعهد در بیان هنری: گفتگو با ناصر فکوهی

ندا عابد اگر بخواهیم بگوئیم از چه زمانی این گونه آزادی ها به اجرا درآمدند و در جوامع انسانی به مسائل جدی و ضروری تبدیل شدند، بدون شک باید به ایجاد دولت های ملی در قرن نوزده اشاره کنیم که از خلال ادبیات و رمانتیسم به پدید آوردن مفهوم…