مرور برچسب

آرون

آرون ِ روزنامه نگار

تصویر: آرون، گلوکسمان و سارتر در میان اندیشمندان قرن بیستم فرانسه، ریمون آرون بی شک مکانی ویژه دارد و یکی از دلایل اصلی این ویژگی به زندگی و شخصیت علمی و عمومی او و چگونگی سازشی که میان آنها به وجود آورده بود و به خصوص برجسته کردن اندیشه…