مرور برچسب

آرمانشهر

مقدمه ای بر تبیین اسطوره های بنیانگذار شهر مدرن: از برج بابل تا فرانکشتاین

مقدمه: شهر صنعتی جدید، همچون و همتراز با مفاهیمی چون «ملت» و «دولت مدرن» بیش و پیش از هر چیز حاصل و بر پایه انقلاب های فناورانه و سیاسی قرن نوزده بنا گذاشته شد و با فرایندهای هنری و ادبی به ویژه رومانتیسم از یک سو و فرایندهای خشونت بار…

پاز : آرمانشهری در افق

زندگی پاز و آنچه تلاش کرد در آثار بی نظیرش عرضه کند، در تقاطعی شگفت انگیز از فرهنگ ها، زبان ها و سبک هایی از زندگی قرار دارد که از ابتدا و شاید تا امروز با یکدیگر در تخاصم بوده اند: فرهنگ استعماری اروپایی، فرهنگ بومی قاره و فرهنگ آرمان…